Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meyer
The story of Hendrik Meyer

We weten weinig over Hendrik Meyer, de geheimzinnige verzamelaar wiens naam vermeld staat op een klein stukje papier bevestigd aan de omslag vanhet Hermann herbarium. De 'Index of Suriname plant collectors' (Ek, 1991) vermeld Meyer als de vermoedelijke verzamelaar van het in het Utrecht Herbarium aanwezige Hermann herbarium, met referentie naar Clokie (1964) en Hermann (1687). In zijn Horti Academici Lugduno-Batavi catalogus (1687) noemt Hermann twee keer dat hij zaden heeft ontvangen uit Suriname gezonden door "Henrico Meyero". Gegeven het feit dat het in de 17e eeuw naar Suriname reizen zowel gevaarlijk als zeer kostbaar was doet vermoeden dat het planten materiaal in het herbarium door dezelfde persoon is verzameld. Aanvullend bewijs voor deze aanname werd gevonden in de Bodleian Bibliotheek, in manuscript M.S. 174. Dit manuscript geeft een lijst met plantenverzamelingen uit Suriname met een korte latijnse beschrijving en lokale namen die precies overeen komen met de namen die aanwezig zijn in het Hermann herbarium. Ook dit manuscript noemt 'A Sirinam a Dno Mayer' ('uit Suriname, door Dhr. Mayer'), suggererend dat dit wellicht de lijst is die is meegestuurd met de verzamelde planten toen deze naar Nederland werden verscheept (Clokie, 1964). Archiefonderzoek naar verdere persoonlijke gegevens van Hendrik Meyer leverde weinig op, alleen in het archief van de Sociëteit van Suriname in Den Haag is de vermelding gevonden van de terugkeer van Meyer uit Suriname op 5 maart 1689 aan boord van het schip 'de koningin Hester' (Nl-HaNa, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 inv. nr 219). Gezien Hermann's vermelding van door Meyer toegstuurde zaden vanuit Suriname in 1687, moet Meyer minimaal twee jaar in Suriname hebben verbleven.
> Paul Hermann
> 17de eeuwse botanische verzamelaars in Suriname
> Andere Hermann herbaria

We know very little about Hendrik Meyer, the mysterious collector of the Suriname Hermann herbarium, whose name was found on the small note stuck to the cover. The index of Suriname plant collectors (Ek, 1991) mentions Meyer as 'probably the collector of Hermann's herbarium present at U', with a reference to Clokie (1964) and Hermann (1687). In his work Horti Academici Lugduno-Batavi catalogus (1687), Hermann mentions at least two times that seeds were sent to him from Suriname by 'Henrico Meyero'. As traveling to Suriname in the 17th century was both dangerous and expensive, this might suggest that the plant vouchers in the herbarium have been collected by this person as well. Additional evidence to support this hypothesis was manuscript M.S. 174 from the Bodleian Library, which is a list of specimens from Suriname with short Latin descriptions and local names that correspond exactly to the names found in the Hermann herbarium. This manuscript also mentions 'A Sirinam a Dno Mayer' ('from Surinam, by Mr. Mayer'), indicating this might be the manuscript accompanying the specimens when they were sent to the Netherlands (Clokie, 1964). Archival research on personal details of Hendrik Meyer gave few results: the regional archive in The Hague mentions that he returned from Suriname march 5th in 1689 on the ship 'de koningin Hester' (Nl-HaNa, Sociëteit van Suriname, 1.05.03 inv. nr 219). As Hermann mentions that Meyer sent him seeds from Suriname in 1687, Meyer must have been in the country for at least two years.
> Paul Hermann
> Botanical collectors in Surinam in the 17th century
> Other Hermann herbaria